/
Webflow

เกม โปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ต่างก็เป็น ซอฟต์แวร์ ชนิดนึงที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากกับผู้ใช้งาน (User) ทุกคนในชีวิตประจำวัน ด้วยการตอบสนองความต้องการไม่ว่าจะเป็นการสร้างความบันเทิงหรือแก้ใขปัญหาต่าง ๆ เราจะอธิบายเกี่ยวกับที่มาที่ไป ประเภท และยกตัวอย่างของซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจหรือองค์กร เพื่อให้คุณเข้าใจกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี้กันครับ

ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ คืออะไร

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร

ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้ทำงาน เปรียบเสมือนตัวกลางที่นำพา user ให้เข้าไปถึงในระบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการไปตามคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้

ที่มาของคำว่า “ ซอฟต์แวร์ ”

คำว่า Software (ซอฟต์แวร์) นั้นเป็นการสร้างคำใหม่จากคำว่า Hardware (ฮาร์ดแวร์) เกิดขึ้นครั้งแรกโดย John W. Turkey ในปี ค.ศ.1957 ที่เสนอให้คำว่า “ Software ” นั้นใช้สำหรับอธิบายส่วนที่ไม่สามารถจับต้องได้ ที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

โปรแกรมที่ทำมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์นั้นมีมากมายเกินจะนับไหว ทำให้ต้องมีการแบ่งประเภทของซอฟต์แวร์ตามหน้าที่การทำงาน ออกมาได้ 2 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ

“ซอฟต์แวร์ระบบ” ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับควบคุมและจัดการกับฮาร์ดแวร์ (Hardware) ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล เพื่อให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานได้ดีบนคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งประเภทหลัก ๆ ออกมาได้ตามต่อไปนี้

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์

“ซอฟต์แวร์ประยุกต์” ชนิดนึงของซอฟต์แวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้านใดด้านนึงตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ แต่จะอาศัยซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นพื้นฐานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสำนักงาน ฐานข้อมูล เกม หรือโปรแกรมตัดต่อภาพ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนถือว่าเป็นโปรแกรมประยุกต์นั่นเอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

4 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ แนะนำ สำหรับธุรกิจ

ตัวอย่างซอฟต์แวร์(Software)เพื่อธุรกิจ

ยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามาส่วนสำคัญกับธุรกิจ ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละด้าน เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมหรือดีกว่าคู่แข่ง เราขอยกตัวอย่าง 4 ซอฟต์แวร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรดังนี้ครับ  

1. ซอฟต์แวร์บริหารการขายสินค้าและบริการ (POS)

Point of Sale หรือ POS ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานขายสินค้าและบริการ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการบันทึกการขาย ควบคุมสต็อกสินค้า ออกใบเสร็จรับเงิน และรายงานการขาย เป็นต้น ซอฟต์แวร์ POS มักนิยมใช้กับธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร หรือธุรกิจบริการอื่น ๆ

2. ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

Enterprise Resource Planning หรือ ERP ซอฟต์แวร์สำหรับวางแผนทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการทำงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ซอฟต์แวร์ ERP มักจะเลือกใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการซับซ้อน

3. ซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

Customer Relationship Management หรือ CRM ซอฟต์แวร์สำหรับเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มยอดขาย ซอฟต์แวร์ CRM มักเลือกใช้กับธุรกิจที่เน้นบริการลูกค้า

4. ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

Human Resource Management หรือ HRM ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการข้อมูลพนักงาน กำหนดค่าตอบแทน วางแผนพัฒนาทักษะพนักงานและประเมินผลการทำงาน ถือเป็นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่สำคัญมาก เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด

บทสรุป

สรุปแล้ว ซอฟต์แวร์ (Software) ก็คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่จับต้องไม่ได้ ที่ใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ โดยซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ที่จำแนกออกจากกันตามหน้าที่การทำงาน 

ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์ทั่วไปที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร Software ที่ซับซ้อนตามการใช้งานเฉพาะด้าน จึงเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมหรือดีกว่าคู่แข่งทั่วประเทศได้นั่นเอง

No items found.