ขั้นตอนการพัฒนา Chatbot AI

01

Data Gathering

ก่อนที่จะเริ่มพัฒนา AI Chatbot, เราจะทำความเข้าใจความต้องการ และปัญหาที่ธุรกิจหรือหน่วยงานของคุณกำลังเผชิญและอยากใช้ AI เข้ามาแก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้เราวางแผนรวบรวม Data ที่จำเป็นต่อการพัฒนา AI ในขั้นตอนถัดไป

02

Data Cleansing

หลังจากที่เข้าใจ End Goals ของ Chatbot AI แล้ว เราต้องรวมรวม (Extract), ปรับปรุง (Transform), และบันทึก (Load) ข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานในขั้นตอนถัดไป

03

Fine-Tune Model

ในขั้นตอนนี้ เราจะทำการใช้ Generative Pre-Trained Transformer Model ที่ทาง ChatGPT (เช่น Chat GPT-4, Chat GPT-3.5 Turbo) หรือ Gemini Train ไว้ก่อนอยู่แล้ว มา Train ซ้ำ ด้วยข้อมูลที่ Clean แล้ว จากขั้นตอนที่ 2 ของเรา เพื่อให้ได้ AI ที่เหมาะกับการใช้ทำงานให้เราโดยเฉพาะ

04

Integration

เมื่อ Chatbot ได้รับการ Train และผ่านการทดสอบเพียงพอแล้ว เราจะทำการ Integrate Chatbot เข้าใช้งานในระบบหรือแพลตฟอร์มที่ต้องการในรูปแบบ API ไม่ว่าจะเป็น Web App, หรือ Mobile App

No items found.

พวกเราเข้าใจดีว่าประสิทธิภาพของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเร็วในการส่งต่อข้อมูลจากแต่ละภาคส่วนขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าเข้ามาเจอเรา ไปจนถึงตอนที่ธุรกิจได้ส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่ากลับคืนให้ลูกค้า ซึ่ง Data Platform คือโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ AI คือตัวเร่งที่ทวีคูณให้ Loop ของการดำเนินงานเร็วมากขึ้นไปอีก

จากประสบการณ์ที่ Foxbith ได้ร่วมงานกับผู้ประกอบการ และผู้นำในภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก พวกเราพบว่าอุปสรรคใหญ่ขององค์กรในการทำ Digital Transformation เพื่อเร่งรอบและขยายขอบเขตของธุรกิจให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนั้น มักเกิดจากการที่เดิมทีธุรกิจอาจจะจัดเก็บข้อมูล (Raw Data) ไว้ไม่เรียบร้อย ทำให้ข้อมูลที่มีนั้นไม่พร้อมใช้งาน ยากต่อการนำไปวิเคราะห์ ส่งต่อ และใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งมักจะเป็นความท้าทายให้กับทีม Data ต้องรวบรวมจัดระเบียบ ออกแบบ Data Pipeline ให้ได้ข้อมูลที่สะอาด (Cleaned Data) ก่อนที่จะลงมือทำ AI เพื่อให้ AI ช่วยตัดสินใจแทนคนได้จริง

"ประสบการณ์ที่ดีและมีคุณภาพที่สุดคือสิ่งที่แบรนด์อยากส่งมอบให้ลูกค้า (Maximized Value) แต่งานที่ซ้ำซาก และน่าเบื่อคือสิ่งที่แบรนด์อยากลดให้เหลือน้อยที่สุด (Minimized Tasks) ซึ่งการที่จะทำสิ่งนี้ได้จริง และธุรกิจยังคงมีผลกำไรอย่างยั่งยืน การใช้ AI ที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับ Operation ของธุรกิจโดยเฉพาะคือคำตอบ"

Kan Pawarisson

Head of Product