BECOME A PADAWAN

Internship Opportunities

โอกาสฝึกงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสหกิจ, โปรแกรมเมอร์, วิศวะคอม, IT, หรือ UX/UI สำหรับนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและต้องการพัฒนาทักษะในการทำงานจริง ฝึกงานกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่มีค่าและเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตของคุณ